نمیدانم
در کدام زمستان رفته ای
که هنوز هیچ تابستانی
رد پای برفیت را
پاک نکرده است

...